RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

Grad Rijeka poziva sve građane da prijave projekte koje žele realizirati u svojoj zajednici

Ilustracija: Mateo Levak/Riportal

Grad Rijeka objavio je Poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2021. godinu.

Pozivaju se grupe građana, udruge i mjesni odbori da prijave svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji će neposredno i skupno sudjelovati.

Obrasci i upute

Prijava na natječaj uključuje:

Ispunjene obrasce i vizualizaciju projekta možete spremiti na svoje računalo pa ih poslati kao privitke mailom na adresemjesna-smu@rijeka.hr ili dragica.fadljevic@rijeka.hr

Ako prijavu želite uputiti poštom, ispunjene obrasce  i vizualizaciju isprintajte i pošaljite na adresu:
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
Trpimirova 2,
51000 Rijeka
„Ne otvarati: Za natječaj – Program lokalnog partnerstva“

Također, na natječaj se možete prijaviti i koristeći jednostavni online obrazac.

Pozivamo Vas da za prethodnu provjeru vlasništva zemljišta na kojem biste željeli realizirati svoj projekt, kao i za ispunjavanje samog Obrasca prijave i Obrasca proračuna projekta koristite Upute za prijavljivanje.

Ograničenja

Naime, na ovom natječaju mogu se vrednovati i uzeti u obzir samo oni projekti čija realizacija je zamišljena na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke. Stoga bi bilo dobro da prije same prijave provjerite vlasništvo nad lokacijom na kojoj želite realizirati projekt. To je moguće učiniti na više načina. A oni su opisani niže u ovom članku i u Uputama za prijavljivanje.

Također, na ovom natječaju ne prihvaćaju se i ne vrednuju projekti za koje je nužno ishodovanje dokumenata građenja, već samo jednostavne građevine i radovi za koje nisu potrebne građevinske i lokacijske dozvole, rješenja i potvrde, kao ni projekti kojima se traže investicijska ulaganja u izgradnju ili adaptaciju objekata; projekti velikih razmjera za čiju su provedbu potrebna znatna financijska sredstva (projekt vrijedan više od trostrukog najvišeg iznosa koji se može dobiti na ovom natječaju) ili projekti koji se financiraju po drugoj osnovi iz proračuna Grada Rijeke, odnosno projekti koji se realiziraju u okviru projekata Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture.

Do kada je natječaj otvoren?

Natječaj ostaje otvoren do 30. studenog 2020. godine.

Nepotpuni i nepravodobno dostavljeni prijedlozi projekata neće se razmatrati. Prihvaćeni projekti biti će objavljeni i javno dostupni na portalu Grada Rijeke.

Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti u Direkciji za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, tel. 051/209-296209-297, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Rok za objavu informacije o prihvaćenim projektima je veljača 2021. godine. Odluka će biti objavljena gradskom portalu www.rijeka.hr.

Radionica o pisanju projekata za ovaj natječaj

U ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine, održat će se online radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva” u terminu od 13.00 do 15.00 sati na Cloud platformi Zoom. Cilj radionice je ukratko predstaviti Program te postupak prijave s pratećim prijavnim obrascem. Radionicu će voditi Igor Bajok, trener/konzultant iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART. Svi zainteresirani se na radionicu mogu prijaviti ovdje, a rok za prijavu je petak, 6. studenog do 14:00 sati.

Provjera vlasništva lokacije

Kako se u ovom natječaju mogu prihvatiti i vrednovati samo oni projekti čija realizacija je planirana na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke, bilo bi dobro da vlasništvo izabrane lokacije prethodno provjerite. To možete učiniti na više načina:

 • Osobnim odlaskom u katastar i gruntovnicu
 • Angažiranjem odvjetničkog ureda odnosno ovlaštenog geodetskog ureda koji će za vas to provjeriti.
 • Specifično za potrebe ovog natječaja, zamolbu za provjerom vlasništva možete uputiti i gradskom Odjelu za urbanizam,  a detaljni postupak naveden je u Uputama za prijavljivanje.

Doprinos zajednice

Prijavljeni projekti moraju uključivati doprinos zajednice u iznosu od najmanje 10% ukupne vrijednosti prijedloga projekta.

Doprinos zajednice u tom smislu uključuje donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, volonterski rad i slično, a taj je doprinos potrebno opisati u Obrascu za prijavu i iskazati u novcu u Obrascu proračuna projekta. Doprinos volonterskog rada vrednuje se računajući vrijednost od 33 kn po satu.

Ciljevi Riječkog programa lokalnog partnerstva

Ovaj Program provodi se već 16 godina, a temeljni su mu ciljevi:

 • potaknuti građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na sudjelovanje u zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici i na rješavanje problema prisutnih u zajednici;
 • omogućiti bržu realizaciju komunalnih projekata za one grupe građana, udruge i mjesne odbore koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje u realizaciji projekata;
 • razvijati partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u realizaciji projekata te omogućiti neposredan utjecaj građana na raspodjelu dijela proračunskih sredstava
 • postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokane zajednice
 • poticanje vrijednosti volontiranja u zajednici te doniranja s ciljem ostvarenja zajedničkog dobra

Za provedbu „ Riječkog programa lokanog partnerstva“ u 2021. godini u Proračunu Grada Rijeke planirat će se iznos od 140.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedinačne odabrane projekte odobravat će se u iznosu do 40.000,00 kn po projektu.

Kakvi projekti se mogu prijaviti na ovaj natječaj?

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti projekti kojima se:

 • konkretno rješava neki problem odnosno zadovoljava neka potreba u lokalnoj zajednici čime se poboljšavaju uvjeti i kvaliteta življenja u toj zajednici;
 • potiče dobrovoljni/volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u lokalnoj zajednici;
 • koriste potencijali lokalnog, javnog i profitnog sektora u rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici;
 • na održiv način dugoročno utječe na postizanje pozitivne društvene promjene.

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje (dio ulice, ulicu ili mjesni odbor kao najšire područje), u kojem građani, pomoću vlastitih i zajedničkih resursa, zadovoljavaju najveći dio svojih životnih potreba i rješavaju svoje životne probleme.

Projekti koji se predlažu mogu se ticati manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) a ono što je bitno jest planirati i opisati načine skupnog sudjelovanja članova zajednice u realizaciji (grupa građana, udruga, mjesnih odbora i sl.).

Na ovaj natječaj zainteresirani prijavitelji mogu prijaviti samo jedan prijedlog projekta.

Neke od do sada realiziranih projekata možete pronaći u vijestima o Riječkom programu lokalnog partnerstva.

Kakvi projekti se ne mogu vrednovati na ovom natječaju?

Na ovom natječaju ne mogu se razmatrati:

projekti koji uključuju aktivnosti na zemljištu koje nije u vlasništvu Grada Rijeke (zbog toga Vas upućujemo da se o vlasništvu lokacije prethodno informirate);

projekti koji uključuju radove za čije izvođenje su potrebni dokumenti građenja – npr.  rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole i/ili lokacijske dozvole (zbog toga Vas upućujemo da prethodno pogledate Pravilnik o jednostavnim građevinama);

projekti kojima se traže investicijska ulaganja u izgradnju ili adaptaciju objekata;

projekti velikih razmjera za čiju su provedbu potrebna znatna financijska sredstva (projekt vrijedan više od trostrukog najvišeg iznosa koji se može dobiti na ovom natječaju)

Projekti koji se financiraju po drugoj osnovi iz proračuna Grada Rijeke ili projekata koji se realiziraju u okviru projekata Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture – (projekti koji budu prihvaćeni  – voditelji potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja)

Ciljevi Riječkog programa lokalnog partnerstva

Ovaj Program provodi se već 16 godina, a temeljni su mu ciljevi:

 • potaknuti građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na sudjelovanje u zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici i na rješavanje problema prisutnih u zajednici;
 • omogućiti bržu realizaciju komunalnih projekata za one grupe građana, udruge i mjesne odbore koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje u realizaciji projekata;
 • razvijati partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u realizaciji projekata te omogućiti neposredan utjecaj građana na raspodjelu dijela proračunskih sredstava
 • postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokane zajednice
 • poticanje vrijednosti volontiranja u zajednici te doniranja s ciljem ostvarenja zajedničkog dobra

Postupak procjenjivanja prijava i odobravanja potpora

1. Provjera ispunjavanja osnovnih (formalnih) uvjeta natječaja

Odjel za gradsku samoupravu Grada Rijeke će po otvaranju (službeno zaprima i administrativno provjerava osnovne – formalne uvjete prijavljenih projekata) prijava utvrditi one koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile osnovne (formalne) uvjete natječaja. Na taj način obavit će se prvi krug izbora zaprimljenih prijava. U daljnje razmatranje upućuju se samo prijave koje zadovolje sve uvjete propisane ovim Pozivom na prijavu projekata i Uputama za popunjavanje obrazaca za prijavu prijedloga projekta. Prijavitelj može biti pozvan pisanim putem (elektroničkom poštom) dostaviti dodatna pojašnjenja/dokumente/podatke kada dostavljeno nije jasno ili je uočena neusklađenost s dostavljenim podacima te se na taj načina sprječava objektivno provođenje postupka ocjene. Svrha pojašnjavanja nije pružiti prijavitelju priliku da ispravi propuste ili pogreške. Pojašnjenje koje nije obrazloženo u projektu zbog nejasnoće, može se prihvatiti isključivo ako ne iziskuje dodatne promjene na projektu koje generalno mijenjaju sadržaj projekta (promjena područja odvijanja, promjena prvobitne ideje i sl.) Prijavitelj je obvezan postupiti u skladu s pozivom u roku od tri dana od dana slanja poziva za dopunom.

Svaka prijava mora ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

 • Prijavitelj je grupa građana, udruga ili vijeće mjesnog odbora u skladu sa propisanim uvjetima ovog poziva
 • Prijavnica je potpuna (prijavni obrazac, proračun projekta), te uredno dostavljena na propisani način i u roku
 • Zatraženi iznos je unutar propisanog iz poziva do 40.000,00 kn
 • Doprinos lokalne zajednice je 10% ukupne vrijednosti projekta sukladno podacima iz proračuna projekta

Uz prijavnicu i obračun projekta dostavljena je:

 • Vizualizacija projekta – obzirom da se radi o uređenju javnog prostora potrebno je dostaviti ručno ili računalno izvedenu vizualizaciju budućeg izgleda prostora (boravišni elementi – klupe, sprave, sadnice, žardinjere i sl.)

2. Mišljenje odjela gradske uprave

Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete dostavit će se na razmatranje odjelima gradske uprave odnosno članovima Projektnog tima Riječkog programa lokalnog partnerstva čiji sastav je širi od sastava samog Povjerenstva za ocjenu prijedloga. Projektni tim ima zadaću utvrđivanja nadležnosti odjela za pojedine projekte, imovinsko pravnu provjeru zemljišta na kojem se planira realizacija projekta, detaljno razmatranje prijedloga projekta, obilazak područja planiranih za odvijanje projekta te organizacija konzultativnog procesa s voditeljima projekata prije donošenja i  dostave očitovanja i mišljenja o mogućnostima realizacije projekta, a s ciljem odabira najkvalitetnijih i najsmislenijih projekata za provedbu. Jedan član projektnog tima je i osoba koja je u proteklim godinama bila voditelj najmanje dva realizirana projekata i ima iskustva u samoj provedbi projekta, od pisanja prijedloga, preko realizacije do sastavljanja izvješća. Svoj mišljenje Projektni tim dostavlja tročlanom Povjerenstvu za ocjenu i odabir projekata posredstvom Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

3. Procjena kvalitete prijavljenih prijedloga projekata

Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata ocjenjivat će zaprimljene prijave prema sljedećim kriterijima:

 • jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta);
 • detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta;
 • sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta;
 • javna vidljivost projekta odnosno planirana promocija njegove provedbe i njegovih rezultata;
 • vrednovanje uspješnosti i održivost projekta;
 • učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta);
 • inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice.

4. Odluka o odobravanju financijskih potpora

Prijedlog za odobravanje financijskih potpora donosi Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata.

Odluku o odobravanju financijskih potpora donosi Odjel gradske samouprave i uprave.

Svi prijavitelji dobit će pisani odgovor s obrazloženjem odobravanja ili neodobravanja financiranja projekta njihove prijave.

5. Potpisivanje sporazuma o načinu korištenja odobrenih sredstava

Sporazumom će se utvrditi visina sredstava za svaki pojedini odobreni projekt te uzajamne obveze davatelja i primatelja potpore.

Odobrena sredstva gradskog proračuna koriste se na način da Odjel za gradsku samoupravu i upravu plaća račune za izvršene usluge i materijale, te za vanjsku opremu i to u visini odobrene potpore od strane Grada. Primjerice prijevoz materijala, zidarske, bravarske, građevinske radove, sadnice, zemlju, dječje sprave  i sl.

Sredstva se koriste po pojedinim etapama provedbe projekta i to prema prethodnom dogovoru s voditeljem projekta i izvođačem radova, pružateljem usluga  odnosno dobavljačem vanjske opreme.

6. Objava rezultata

Rok za objavu prihvaćenih prijedloga projekata je veljača 2021. godine.

Odluka će biti objavljena na portalu Grada Rijeke. Prijavitelji čiji prijedlozi nisu prihvaćeni za realizaciju  dobit će pisano obrazloženje o razlogu  neprihvaćanja.

Nadzor nad provedbom projekata

Odjeli gradske uprave prema svojoj nadležnosti osigurat će stručni nadzor u provedbi projekata koji obuhvaća:

 • prethodni dogovor na mjestu radova s voditeljem projekta  i dogovori po pojedinim  etapama provedbe projekta,
 • uvođenje u posao jednog ili više izvođača,neposredni nadzor nad radovima u okviru provedbe projekata i
 • ocjenu i prihvat ponuda izvođača radova, odnosno dobavljača materijala, opreme i usluga koji se financiraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu pratit će odvijanje i pravovremenost provedbe projekata, te osigurati stalni kontakt s voditeljima projekata do objedinjavanja pojedinačnih Izvješća o provedbi projekta.

Izvješćivanje o provedbi odobrenog projekta

Prijavitelj kojem je odobrena financijska potpora bit će obavezan Odjelu za gradsku samoupravu i upravu dostaviti završno opisno Izvješće o provedbi projekta na utvrđenim obrascima najkasnije u roku od 30 dana od završetka provedbe projekta, odnosno do kraja tekuće godine u kojoj se projekt realizira (31.12.).

Obrazac Izvješća o provedbi projekta moći će se preuzeti s portala Grada Rijeke i portala e-usluga Grada Rijeke.

Grad Rijeka objavio je Poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2021. godinu.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari