RAZVOJNI PRORAČUN

Grad Rijeka proračunom za 2023. visini od 175,7 milijuna eura povećava izdvajanja za obrazovanje, sport, kulturu, mlade….

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović sa svojim zamjenicima Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim predstavio je prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu u visini od 175,7 milijuna eura ili 1,32 milijardi kuna.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu upućeni su Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Proračun kojim su planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti prihodi sva 83 proračunska korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju po prvi puta je iskazan u euru, kao službenoj valuti RH od iduće godine.

„U prijedlogu proračuna jasno smo naglasili naše prioritete za narednu godinu. Oni se preklapaju s prioritetima postavljenim za cijeli mandat, odnosno svime onime što smo svojedobno jasno komunicirali u predizbornoj kampanji, a to su ulaganje u vrtiće i škole, ulaganje u razvoj sporta te, što je posebice važno i bitno u ovim kriznim vremenima, ulaganje u veću sigurnost naših najugroženijih građana, kojima je u ovom trenutku itekako potrebna pomoć, zbog divljanja cijena i sveprisutne inflacije. Naravno, nismo zaboravili ni povećanje ulaganja u čistoću grada“, kazao je riječki gradonačelnik Filipović.

Prijedlogom proračuna u 2023. godini ukupni prihodi i primici iznose 175,7 milijuna eura ili 1,32 milijardi kuna, što predstavlja povećanje za 0,4% ili za 0,8 milijuna eura u odnosu na proračun za 2022. godinu. Ukupni rashodi i izdaci u 2023. godini planiraju se u manjem iznosu nego prihodi i iznose 171,6 milijuna eura ili 1,29 milijardi kuna.

Razlika prihoda i rashoda uravnotežena je s prenesenim i viškom i manjkom Grada i proračunskih korisnika. U Proračunu se u razdoblju od 2023. do 2025. godine planira pokriće manjka u iznosu od 5,5 milijuna eura, koji pokriva i 2023. te 2024. godinu.

„To što znači da bi u 2025. godinu ušli s potpuno izbalansiranim dugom iz prošlog razdoblja i obvezama koje smo naslijedili. Dug bi bio sveden na nulu, što sam jasno komunicirao i prilikom prijedloga proračuna za 2022. godinu“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Pogledajte video prilog Kanala Ri:

Prijedlogom proračuna za 2023. godinu ujedno se planira i prijenos viška iz ove godine u iznosu od 4,2 milijuna eura, koji se odnosi na uplaćena sredstva od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Kompleks Žabica. Taj bi se preneseni višak sukcesivno koristio u sljedeće dvije godine za financiranje kapitalnih projekata, i to za sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu zamjenom postojeće rasvjete LED žaruljama, polaganje sportske podloge u SRC 3. maj, proširenje igrališta i zamjenu umjetne trave u SRC Belveder, Boćalište BK Draga i za projekt postavljanja solarnih elektrana na javnim objektima, prije svega vrtićima i školama.

Proračun za iduću godinu planiran je konzervativno, odnosno na razini 2022. godine, sukladno makroekonomskim prognozama kojima se predviđa da će realni rast BDP-a u 2023. godini biti 0,7 %.

„Proračun je izrađen u izuzetno složenim vremenima – još uvijek osjećamo posljedice COVID krize, a istovremeno energetska kriza trese cijeli svijet. Kod cijene energenata držali smo se toga da do 1. travnja imamo zaštićenu cijenu te je proračun za električnu energiju predložen na razini rebalansa ove godine. Naravno da ćemo pratiti situaciji i sukladno tome reagirati prijedlogom rebalansa, ne samo u ovom dijelu cijene energenata, nego i kod reorganizacije gradske uprave, koja bi trebala uslijediti nakon 1. travnja iduće godine smanjenjem broja odjela sa sadašnjih 15 na 10,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

Najznačajnija obilježja proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Uz oprezno planiranje, proračun za 2023. godinu obilježava i nastavak poreznog rasterećenja građana daljnjim smanjenjem stope prirezu porezu na dohodak sa 14 na 13 %.
„Ne stajemo ni s našim predizbornim obećanjem o smanjenju poreznog pritiska na naše sugrađane, kako bi i na taj način rasteretili troškove naših sugrađana. Smanjenje stope prireza znači i smanjenje prihoda gradskog proračuna u iznosu od 600 tisuća eura godišnje. No, naša je procjena da sukladno određenim markoekonomskim pokazateljima, to možemo ostvariti u sljedećoj godini“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Prijedlog proračuna usuglašen je dogovorima s predstavnicima sindikata, kako zaposlenika gradske uprave tako i proračunskih korisnika te je, prateći povećanje troškova života, dogovoreno povećanje plaća, koeficijenata i radno-materijalnih prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora, s time da se značajan dio odnosi na zaposlenike u dječjim vrtićima.

Proračun 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu obilježava opredjeljenje Grada da zadrži kontinuitet dostignutih standarda te uvede nove projekte i poboljšanja u raznim područjima djelovanja; od socijalne skrbi, preko kulture, sporta te odgoja i obrazovanja, do komunalnog standarda.

U skladu s prijedlogom nove Odluke o socijalnoj skrbi, koja se trenutno nalazi na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, a koja predlaže proširenje prava i obuhvat većeg broja korisnika, dodatno se povećavaju izdvajanja za socijalni program za čak milijun eura. Predložena su povećanja sredstava za javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu, kao i nastavak uvođenja poboljšanja u sustavu odgoja i obrazovanja kroz povećanje kapaciteta dječjih vrtića, povećanje plaća, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine.

Nastavljaju se ulaganja u poduzetničku infrastrukturu te je planirano daljnje povećanje bespovratnih subvencija poduzetnicima.

Stavljen je naglasak na izgradnju cesta i javnih površina, pri čemu je najveća investicija u nastavak uređenja javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić te rekonstrukciju raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića. Planiran je i nastavak projektiranja i građenja stambenih ulica na Martinkovcu na području buduće stambene zone te izrada projektne dokumentacije i imovinsko-pravna priprema za gradnju rotora kod skladišta HEP-a na Martinkovcu.

Prijedlog proračuna odaje kontinuitet ulaganja i u sva druga područja komunalnog standarda, od održavanje komunalne infrastrukture do nastavka provođenje programa poticane društvene stanogradnje. Također, planirana su i sredstva za upravljanje Postrojenjem za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj dragi, za koje bi upravitelj trebao biti izabran početkom 2023. godine.

U idućoj godini planira se i završetak nekih velikih europskih projekta, kao što su Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te Povežimo se baštinom, uz nastavak realizacije ostalih EU projekata.

Gradonačelnik je istaknuo je kako će značajne promjene koje očekuju Hrvatsku od 1. siječnja 2023. godine, a to su ulazak Hrvatske u šengenski prostor i euro zonu potaknuti i razvoj gospodarstva.

„Rijeka je spremna, ne samo za uvođenje eura, nego i na sve investicije koje dolaze u naš grad, bile one javne ili privatne. Rijeka je ove godine bila najveće gradilište u Hrvatskoj i to će i ostati, na što smo izuzetno ponosni“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Ilustracija: Riportal

Najznačajniji prihodi i rashodi

Govoreći o prihodima, gradonačelnik Filipović je između prihoda poslovanja izdvojio prihode od poreza, koji su planirani na razini od 60 milijuna eura, od komunalne naknade u iznosu od 15,7 milijuna eura, od komunalnog doprinosa u iznosu od 1,6 milijuna eura, a od imovine, u prvom redu najma, u iznosu od 13,6 milijuna eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini se planiraju u iznosu od 16,2 milijuna eura, dok se primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju u iznosu od 11,1 milijuna eura. Primici od financijske imovine i zaduživanja se najvećim dijelom odnose na povlačenje kreditnih sredstava po osnovi ranije sklopljenih ugovora o kreditu kojima se sufinanciraju gradski kapitalni projekti, a u 2023. godini planirano je samo jedno novo kreditno zaduženje, ono za Javnu vatrogasnu postrojbu Rijeka u iznosu od 2,1 milijuna eura za financiranje obnove voznog parka nabavom novih vatrogasnih vozila.

Govoreći o rashodima, gradonačelnik Filipović je istaknuo kako se rashodi poslovanja planiraju u iznosu od 131,8 milijuna eura. Rashodi za zaposlene planiraju se u 2023. godini u iznosu 62,6 milijuna eura, od čega se 17 % na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, a 83 % na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika. Subvencije, koje se prvenstveno odnose na subvencije KD Autotrolej, planiraju se u iznosu od 4,5 milijuna eura, dok je 5,1 milijuna eura predviđeno za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a najvećim se dijelom odnosi na provođenje Socijalnog programa Grada Rijeke.

Zamjenica Krpan: Povećanje ulaganja u odgoj i obrazovanje, sport, kulturu i mlade

Zamjenica gradonačelnika Krpan osvrnula se na dio proračuna koji se odnosi na odgoj i obrazovanje, sport, kulturu i mlade.

„Prije godinu i pol obećali smo povećati ulaganja u odgoj i obrazovanje, sport, kulturu i mlade i to doista i činimo, na što sam iznimno ponosna“, kazala je zamjenica Krpan.

S ciljem daljnje valorizacije položaja odgojitelja i ostalih djelatnika dječjih vrtića Grada Rijeke, a uoči sklapanja novog kolektivnog ugovora, Grad Rijeka jednostrano je donio odluku o povećanju njihovih materijalnih prava na način da se izjednači osnovica zaposlenika dječjih vrtića s osnovicom zaposlenika osnovnih škola. Time će osnovica za obračun plaća djelatnika gradskih vrtića porasti za 9,67 posto.

Dječji vrtići Grada Rijeke su u 2023. godini planirali rashode za plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje s povećanjem od oko 858,5 tisuća eura u odnosu na trenutno važeći plan, u 2024. je u odnosu na 2022. plan ovih rashoda uvećan za 982,5 tisuća eura, a u 2025. za oko milijun i 67 tisuća eura.

„Naš apsolutni prioritet je da svako dijete nađe svoje mjesto u vrtiću, a time smo krenuli 2021, godine te nastavili u 2022. godini, kad je otvoreno šest novih odgojno-obrazovnih skupina, od čega pet u Dječjem vrtiću Rijeka i jedna u Dječjem vrtiću More. S tim je ciljem zaposleno je 9 novih djelatnika“, kazala je zamjenica Krpan.

S ciljem povećanja vrtićkih kapaciteta, pripremljeni su projekti te je Gradu Rijeci u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. odobreno oko 1,23 milijuna eura, kojima će se dograditi vrtić Galeb i izgraditi potpuno novi objekt na mjestu sadašnjeg vrtića Krnjevo u suradnji s Talijanskom unijom.

Uz programe E-matematička učionica i LIADO, usmjerene za darovite i visoko motivirane učenike, Grad Rijeka je u 2023. godini planirao iznos od 250 tisuća kuna za gradske osnovne škole sa svrhom identifikacije i poticanja darovitosti kod učenika.

Kao dva najveća iskoraka u proračunu koji se tiču mladih ljudi, zamjenica Krpan je istaknula preoblikovanje mrežne stranice Moja Rijeka u portal za mlade te razvoj modela dodjele stanova u najam. Preoblikovanjem mrežne stranice Moja Rijeka želi se povećati informiranost i participacija mladih oko kulturnih i drugih sadržaja te mladi uključili u sukreiranje sadržaja, dok se razvoj modela dodjele stanova u najam mladim korisnicima planira kroz formiranje liste stanova za mlade.

„Obvezuje nas titula Europskog grada sporta, koju Rijeka ponosno nosi u 2022. godini, te namjeravamo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu, stvarajući preduvjet za zdrav i aktivan život“, naglasila je zamjenica Krpan, naglašavajući kako je upravo s tim ciljem i predloženo objedinjavanje svih društvenih djelatnosti u jedan odjel – kulture, predškolskog odgoja, odgoja i obrazovanja te sporta i tehničke kulture.

Planirano je povećanje izdvajanja za programe javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi te značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu. Za zamjenu balona na Košarkaškoj dvorani Brajda planirano je 106.200 eura, za cjelovito uređenje i energetsku obnovu SRC Zamet 199.100 eura, dok je za uklanjanje objekta Tenk na sveučilišnom Kampusu, kao pripremu za gradnju sportskog objekta, planirano 132.720 eura.

Zamjenik Palčevski: Povećanje izdvajanja za Socijalni program za milijun eura

Zamjenik Palčevski osvrnuo se na dio proračuna koji se odnosi na zdravstvo i socijalnu skrb te program održavanja komunalne infrastrukture i pojačane akcije čišćenja.

Sredstva za Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb se u odnosu na Proračun 2022. povećavaju za 925.680 eura te predložena sredstva iznose 5.623.670 eura. Financijski plan Socijalnog programa Grada Rijeke izrađen je na temelju prijedloga nove Odluke o socijalnoj skrbi koja je trenutno u fazi e-savjetovanja.

Cilj nove Odluke je usklađenje s novim Zakonom o socijalnoj skrbi, a najveće izmjene odnose se na proširenje obuhvata korisnika s dvije nove kategorije (starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja), na povećanje cenzusa prihoda od 20 do 50 %, te na povećanje cenzusa za priznavanje prava na novčanu pomoć za svakodnevne troškove umirovljenika koji se sada definiraju u iznosu od 60% prosječne godišnje mirovine.

Planirana sredstva za socijalni program povećavaju se za 1.012.373 eura ili za 26,3 % te iznose 4.868.900,00 eura. Prijedlogom nove Odluke o socijalne skrbi, sredstva za podmirenje troškova stanovanja povećavaju se za 48%, sredstva za podmirenje troškova prehrane povećavaju se za 20 %, sredstva za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike OŠ povećavaju se za 50 %, sredstva za pomoć i njegu u kući povećavaju se za 20 %, sredstva za novčanu pomoć za umirovljenike povećavaju se za 100%, sredstva za novčanu pomoć osobama bez prihoda povećavaju se za 200 %, sredstva za pomoć za umirovljenike povodom blagdana povećavaju se za 63 %, a sredstva za socijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba povećavaju se za 162 % s obzirom da se planira bolja zaštita teško i kronično bolesnih osoba, te se planira i uvođenje novog programa – prijevoza onkoloških pacijenata na terapije u KBC Rijeka.

U cilju uvođenja zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u gradske osnovne škole, u proračunu za 2023. godinu planirano je 22 i pol tisuće eura za izradu programa, materijala, ispitivanje potreba i ostale popratne aktivnosti.

Budući da je problematika čistoće i održavanja zelenih površina iznimno važna za grad Rijeku i njene građane, već tijekom 2022. godine u suradnji sa KD Čistoća izvedene su pojačane akcije na čišćenju i održavanju javno prometnih i zelenih površina, a fokus na navedene aktivnosti stavit će se i u 2023. godini.

Stoga se u 2023. godini za održavanje čistoće javno prometnih površina planira iznos od 10.713.984,00 kn što je povećanje od 2.240.084,00 kn u odnosu na izvorni financijski plan za 2022. godinu, a u odnosu na aktivnost održavanja zelenih površina i dječjih igrališta u 2023. godini planira se povećanje od 2.000.798,00 kuna u odnosu na izvorni plan 2022. godine, što ukupno iznosi 15.772.798 kn.

U 2022. godini u strukturi programa održavanja komunalne infrastrukture osiguran je iznos od dodatnih 100.000,00 kn za održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza uz posebnu pozornost za provedbu sigurnosne signalizacije i prilagodbe pješačkih prijelaza za osobe s invaliditetom. U 2023. godini navedena aktivnost se nastavlja te se planira povećanje iznosa na 400.000,00 kn dok se u projekcijama financijskog plana za 2024. i 2025. godinu planira osigurati iznos od 600.000,00 kn po godini.

Grad Rijeka u programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planira povećanje sredstava na održavanju javne rasvjete koja se odnosi na modernizaciju iste a sve u cilju uštede električne energije. Ukupna planirana vrijednost realizacije projekta modernizacije javne rasvjete iznosi 20 milijuna kuna, koja će se planirati kroz financijski plan u narednom četverogodišnjem razdoblju. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u 2023 godini u iznosu od 5 milijuna kuna.

Također, u programu održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je i povećanje sredstava namijenjenih za rekonstrukciju Skateparka na Krnjevu u iznosu od 300.000,00 kn. Nastavak radova planiran je i u 2024. godini u istom iznosu.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views