GalerijaBESPLATNO I BLIZU: U Rijeci otvoreno još jedno reciklažno dvorište. Riješite se otpada, ne zagađujmo okoliš!

U ulici Jože Vlahovića u Rijeci otvoreno je novo reciklažno dvorište. Građani će u njemu moći odlagati otpad u za to predviđene spremnike bez naknade.

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, posebnih kategorija otpada iz kućanstva kao i otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada.

Mateo Levak/Riportal

Otvorenju reciklažnog dvorišta nazočili su Alenka Košiša Čičin-Šain zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša, zamjenici gradonačelnika Nikola Ivaniš i Marko Filipović, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat te pročelnica Irena Miličević.

Foto: Grad Rijeka

Trenutno su na području grada Rijeke u funkciji reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi, na Pehlinu te dva mobilna reciklažna dvorišta koja se postavljaju prema rasporedu na području Mjesnih odbora Grada Rijeke.

Otvaranjem trećeg, Grad Rijeka zadovoljio je kriterije odredbe o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika.

Mateo Levak/Riportal

Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića u Rijeci služit će poticanju odvajanja i prikupljanja glomaznog, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih guma, metalnog, drvenog i plastičnog otpada, kao i otpadnog papira, kartona, plastične, višeslojne, metalne i staklene ambalaže te posebnih kategorija otpada (poput akumulatora, baterija, lijekova, jestivih i motornih ulja i dr.), kako bi se osigurala njegova odgovarajuća oporaba. Time se ujedno sprječava i nepropisno odlaganje otpada kao i stvaranje komunalnog nereda.

Mateo Levak/Riportal

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.105.510,61 kn s PDV-om. Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike preko Strukturnih i Kohezijskih fondova EU dobivena su bespovratna sredstva u iznosu 781.180,00 kuna, odnosno 85% iznosa prihvatljivih troškova.

Mateo Levak/Riportal

Direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan je kazala kako su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića započeli krajem srpnja 2019. godine, a dovršeni su početkom ove godine, nakon čega je ishođena Uporabna dozvola.