BURNA RASPRAVA: Gradsko vijeće donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine

Foto. Ilustracija (Tomislav Miletic/PIXSELL)

Riječko Gradsko vijeće usvojilo je dva ključna dokumenta vezana za strategiju održivog gospodarenja otpadom. Riječ je o Planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. – 2022. godine i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kojom će se uvesti novi način obračuna i zbrinjavanja otpada

Na početku sjednice, umjesto vijećnika Jurja Bukše, koji je ostavku podnio 18. siječnja, čime mu je prestao mandat, s kandidacijske liste HNS-ARS-SDA, na njegovo mjesto HNS je odredio Sandra Vizlera, koji je prisegao za gradskog vijećnika.

Vijećnik Sandro Vizler iz HNS-a potpisuje prisegu

Sjednicu su s galerije pratili učenici 7. razred OŠ Brajda s učiteljicom Petrom Pintarić, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke

O gospodarenju otpadom kao jednom od najzahtjevnijih i najkompleksnijih područja zaštite okoliša, u ime izrađivača govorio je mr.sc. Ivan Barbić. Plan je prošao sve instance, uključujući i Javnu raspravu, a pravni temelj za njegov u izradu je Zakon o održivom gospodarenju otpadom, čiji su osnovni ciljevi smanjivanje biorazgradivog opada koji proizvodi stakleničke plinove. Glavni cilj Plana je odrediti okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja, primarno komunalnim otpadom.

Ovim je dokumentom procijenjen godišnji porast proizvedenih količina komunalnog otpada do 2022.g., predložen plan smanjenja godišnjih količina miješanog komunalnog otpada, plan povećanja godišnjih količina odvojeno sakupljenog otpada poput papira, plastike, metala i stakla, plan postizanja stope odvojenog sakupljanja reciklabilnog komunalnog otpada na 60% mase proizvedenog komunalnog otpada, uključivo plan povećanja godišnjih količina odvojeno sakupljenog biootpada, kako bi se postigla stopa sakupljanja od 40% proizvedene količine, ako se odvojeno sakupljanje pokaže opravdanim, izvedivim i održivim, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Također, procijenjena je masa biorazgradivog otpada kao i ukupna masa komunalnog otpada, koju bi 2020. godine bilo dopušteno odložiti na odlagalište te utjecaj mehaničko-biološke obrade na količine odloženog otpada. Barbić je kazao kako je trenutno stanje u Rijeci zadovoljavajuće i predstavlja dobru osnovu za uspostavljanje sustava za gospodarenje otpadom.

Glavne promjene predviđene Planom

Glavne promjene predviđene Planom odnose se na uvođenje kompostiranja kod kuće, prijelaz na metodu sakupljanja od vrata do vrata miješanog komunalnog otpada i otpadnog papira, uvođenje odvojenog sakupljanja komunalnog biootpada metodom od vrata do vrata, ograničenje raspolaganja odvojeno sakupljenom otpadnom plastikom i otpadnim staklom, prijelaz na pojedinačnu nenaplatnu uslugu sakupljanja glomaznog komunalnog otpada na korisničkom mjestu, mogućnost sortiranja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u okviru istog sustava, uvođenje sustava naplate javne usluge prema količini miješanog komunalnog otpada predanog na zbrinjavanje.

Također, plan obuhvaća ulaganje u infrastrukturu: nabavu kućnih kompostera, spremnika i vozila za sakupljanje otpada, tri nove građevine i jedno mobilno reciklažno dvorište za komunalni otpad, sortirnicu za odvojeno sakupljeni otpad, osiguranje biološke obrade odvojeno sakupljenog biootpada, manji rad MBO i odlaganja kao i veće sudjelovanje korisnika usluge u sakupljanju otpada. Potrebna ulaganja u prilagodbu postojećeg sustava procijenjena su na oko 92 milijuna kuna, a velik dio sredstava će se povući kroz EU fondove Koherentnost i kohezija.

Gradonačelnik Vojko Obersnel i zamjenik Marko Filipović

Plan predviđa da se u 2018.g napravi studija izvedivosti zasebnog prikupljana biootpada i njegove oporabe, o čemu će se konačna odluka donijeti nakon izrade studije, a provoditi u 2019. i 2020. g. Plan je usvojen s 25 glasova za i pet suzdržanih.

Gradsko vijeće je ujedno, obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, dodijelilo KD Čistoća d.o.o.

Niz amandmana

Potom se raspravljalo o Odluci o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

Na prijedlog ove odluke vijećnici su dali čitav niz amandmana. Uvodnu riječ dala je direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan pojasnivši kako to komunalno društvo djeluje u 9 jedinica lokalne samouprave i pokriva područje sa 185.000 stanovnika, odnosno 84.000 domaćinstava i 6.000 poslovnih korisnika te obradi 58.000 tona otpada godišnje.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom se u Rijeci postepeno uvodi od 2013. godine. Postavljeno je preko 6.000 spremnika za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike i metala te stakla, uz 7.000 spremnika za ostali otpad, kao i 120 spremnika za prihvat odjeće i obuće. Otvorena su dva reciklažna dvorišta, a sve vrste otpada koji se prikupi idu na oporabu. Nabavljena su i dva mobilna reciklažna dvorišta koja se sele po mjesnim odborima u intervalima 14 dana. Za nacrt akta provedeno je savjetovanje sa javnošću, na koje je pristiglo 16 primjedbi i prijedloga javnosti, o čemu je sastavljeno Izvješće.

Kukuljan je kazala kako se Odlukom uređuje cijene javne usluge koja se sastoji od cijene javne usluge za količinu predanog otpada, cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene ugovorne kazne.

Korisnici će dobiti na potpis Izjavu o načinu korištenja usluge koja će biti temelj za ugovor s KD Čistoća, koje će osigurati spremnike za prikupljanje otpada, dok će osiguranje spremnika biti obveza korisnika. Minimalni volumen za kućanstva određuje se sukladno broju članova kućanstva. Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada sastojat će se od jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika komunalnog otpada izražene u kunama, broja pražnjenja spremnika komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji davatelja usluge i udjela korisnika u korištenju spremnika.

Cilj je omogućiti korisnicima upravljanje vlastitim otpadom i ujedno ih potaknuti na odvajanje otpada poput papira, plastike, metala i stakla, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Milovanović: „Zajednički problem svih nas“

Duško Milovanović (Klub SDP-a) je kazao kako je problem zbrinjavanja otpada zajednički problem svih nas. Smatra da je nacrt akta dobar, za uspostavljanje javnog, kvalitetnog i održivog načina prikupljana otpada. Korisnici mogu sami utjecati na mjesečne račune. Pozvao je upravitelje višestambenih zgrada da se uključe u rješavanje te problematike u suradnji s Gradom i KD Čistoća. Neće biti jednostavno i vjeruje da će se pojaviti problemi, ali ako je to cijena koju se mora platiti mora je se i prihvatiti. U medijima je negativna percepcija prema Marišćini, ali povratka na iskrcavanje otpada na livadu i zatrpavanje zemljom više nema. Važna je edukacija u vrtićima i školama.

Mandić: „Nejasna procedura dodjele spremnika“

Petra Mandić (MOST) je kazala kako Zakon i uredba određuju odvajanje biootpada, a Rijeka za to nije spremna jer je očito da se biootpad u dogledno vrijeme neće prikupljati odvojeno, što bi po njenom mišljenju bilo povoljnije za građane. Kazala je kako je Istarskoj županiji upućen dopis kako sustav funkcioniranja CZGO nije sukladan zakonu. Istarska županija dobila je Grace period na 5 godina i treba planirati novi sustav gospodarenja otpadom. Isti takav dopis bit će upućen i Gradu Rijeci. Nejasnim smatra i proceduru dodjele spremnika i hoće li korisnici moći tražiti manji spremnik, na osnovu kojeg se određuje cijena te smatra da je predložena Odluka suprotna zakonu.

Ivona Milinović (HDZ) Odluku smatra nedovoljno razrađenom, jer nema parametara po kojima korisnici mogu utjecati na cijenu usluge. Po njoj, svu odgovornost i utjecaj na izradi cijene ima gradonačelnik. Milinović smatra kako je riječ o svojevrsnom lihvarskom ugovoru po kojem je Čistoća zaštićena kao lički medvjed, zato su pripremili amandmane, koje je gradonačelnik većinom usvojio.

Ana Trošelj (PGS) je kazala kako smatra da Odluka nije suprotna zakonu.

Obersnel: „Pogriješio je državni tajnik Nikola Ružinski, član HDZ-a“

Gradonačelnik Obersnel je komentirao primjedbe vijećnika naglasivši kako je, kad je riječ o biotpadu cijela priča suluda kada je riječ o Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, jer obje imaju uspostavljen sustav mehaničko-biološke obrade otpada.

„Tvrdite da je odabrana pogrešna tehnologija, ali ne pitate tko je pogriješio. Pogriješio je državni tajnik Nikola Ružinski, član HDZ-a koji je inzistirao na primjeni MBO tehnologije koja je ušla u Strategiju gospodarenja otpadom RH. Najveći dio troškova izgradnje Centara za gospodarenje otpadom je pokriven je sredstvima EU, ali smo jedan dio platili iz proračuna. Inzistirati na odvojenom prikupljanju biootpada trenutno je neizvodivo jer za to treba kupiti nove spremnike, naći prostor i izgraditi kompostanu. Dio troškova za to bi mogao biti plaćen iz sredstava Fonda, ali bi preostali iznos morali platiti građani. I u MBO sustavu se postiže efekt oporabe biootpada jer se isti obrađuje i od njega proizvodi plin metan koji se može dalje koristiti. Što se Rijeke tiče, mi smo ispunili zakonske preporuke vezane uz oporabu biootpada, što je Ministarstvo na neki način i priznalo u svojem dopisu“, rekao je Obersnel.

Načelno nije protiv primjene ovakvog rješenja, ali nije za njenu primjenu u ovom trenutku. Usvajajući Plan usvojili ste i činjenicu da će ove godine biti napravljena Studija koja će pokazati izvodivost odvojenog prikupljanja biootpada. Rezultati studije bi se počeli primjenjivati u 2019 i 2020. godini. Što se amandmana tiče, ne može prihvatiti amandmane vijećnika Popova i Petre Mandić, ali je prihvatio dio amandmana vijećnika Kluba HDZ-a.

„Uredba je donesena u studenom prošle godine. Što se nas tiče stvorili smo sve preduvjete za njeno provođenje. Primarna selekcija se primjenjuje, osim u dijelu koji se tiče bio otpada. Ovom odlukom se de facto određuje način obračuna koji ide prema korisnicima. Odluku su pripremali Grad i Čistoća zajedno. Uredba po kojoj je pisana ova Odluka je napisana u nekoj kancelariji gdje očito nitko nije razmišljao kako Uredbu primijeniti u neboderu ili naselju poput Škurinja s velikim višestambenim objektima. Za njih će biti potrebno duže vrijeme prilagodbe. Ako se odluka ne usvoji, Grad će vjerojatno platiti kaznu. Što nije najveći problem. Veći problem je to što na snazi ostaje postojeća odluka, pa će građani do usvajanja neke nove odluke i dalje plaćati odvoz smeća prema postojećoj cijeni. Ministarstvo je donijelo odluku da se zbog kratkoće vremena od kad je donesena uredba, do roka donošenja odluke u jedinicama lokalne samouprave, neće naplaćivati kazne. Odluka je suluda, ali nismo rekli da je nećemo poštivati. Ministarstvo je donijelo strategiju na temelju koje su napravljena dva Centra za gospodarenje otpadom tehnologijom mehaničko-biološke obrade. To isto ministarstvo nakon nekoliko godina kaže mi smo se šalili i nema veze što smo potrošili 23 milijuna eura i još toliko svojih sredstava. Sve to zaboravite i radite drugačije. To je za mene suludo”, kazao je gradonačelnik.

Odluka usvojena, protiv vijećnici Mosta i Nezavisni

Pročelnica Irena Miličević također se uključila u raspravu, kazujući kako se kao osoba koja je sudjelovala u izradi Odluke, osjeća neugodno, jer po onom što se govori ispada da je Odluka na rubu zakona i na štetu građana, što nije istina. Volumen spremnika utvrđuje davatelj usluga na temelju podataka koje je dobio od korisnika, ako se tijekom korištenja utvrdi da su se uvjeti promijenili ili da je spremnik prevelik, on će biti smanjen.

Danko Švorinić, Zvonimir Peranić i Veljko Balaban

Ivona Milinović misli da iznos ugovorne kazne u slučaju oštećenja opreme mora biti razmjeran troškovima ulaganjima. Podržat će prijedlog odluke, premda nisu najzadovoljniji odlukom i vjerojatno će je morati mijenjati u hodu, kako se ona bude implementirala. Ne preuzimaju odgovornost za visinu cijene i ograđuju se od konačnog cjenika, jer će ga donijeti gradonačelnik. Morat će se učiniti više na edukaciji građana.

Gradonačelnik je još jednom upozorio kako će inzistiranje na provođenju odluke o posebnim prikupljanjem biootpada to imati posljedice za građane. Od nabave novih spremnika, pronalaženja lokacije i izgradnje kompostane. što se u naredne dvije-tri godine neće moći realizirati, pa će se tako prikupljen biootpad i dalje zbrinjavati u CZGO Marišćina.

Ministarstvo je također priznalo da se kroz MBO sustav zbrinjava i biootpad, ali preporučuje da se uvede odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje biootpada, što je Vijeće usvojilo, prethodnom odlukom koja sadrži obvezu izrade Studije provodivosti i provođenje njenih rezultata u 2019. i 2020.

Što se tiče ovlaštenja na davanje suglasnosti na cjenik, gradonačelnik je kazao kako nema intencije na povećanje cijene zbrinjavanja linearno. Cijena će se smanjiti generalno ljudima koji žive u većem stanu, a ima ih manje, a povećati onima koji žive u manjem stanu, a ima ih više, naravno ovisno o količini i vrsti otpada koji proizvode.

Odluka je usvojena sa 26 glasova, odnosno većinom. Protiv su bili vijećnici Mosta i Nezavisni, a suzdržan Danko Švorinić.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari