ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

Grad Rijeka izdvaja 13,8 milijuna za socijalnu pomoć potrebitim građanima

Foto: Mateo Levak/Riportal

Gradonačelnik je kazao kako Grad Rijeka i ove godine utvrđuje čitav niz socijalnih prava i pomoći koje proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Visine pomoći određene su u istom iznosu kao i prošle godine, premda je proračun zbog posljedica pandemije pretrpio znatne gubitke. Unatoč tome, sva prava iz socijalne skbni nisu se mijenjala. Na temelju dostupnih podataka i procjene Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, svi oblici prava koji se mogu ostvariti u 2021.g. iznose oko 13,8 milijuna kuna. Ako bude potrebe mijenjat ćemo stavke, ali se prava iz socijalnog programa neće dirati, kazao je gradonačelnik.

Sufinanciranje dežurstava primarne zdravstvene zaštite

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira posebna dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite, ali ne i subotom ujutro. Kako bi djelatnost primarne zdravstvene zaštite predškolske djece bila dostupna i subotom ujutro, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb sufinancirat će dežurstava primarne zdravstvene zaštite – pedijatara koncesionara u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.

Novčane potpore za novorođenčad

Kao i proteklih godina, roditelj kojima ima prebivalište na području Rijeke dobit će se jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete u visini od 2.000 kuna te za treće i svako slijedeće dijete u visini od 3.000 kuna. Navedeno pravo ostvaruju i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke. Novčana potpora u gore navedenim iznosima isplatit će se roditelju podnositelju zahtjeva jednokratno na tekući račun.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta odnosno roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000 kuna. Procjenjuje se kako će ovo pravo ostvariti oko 50 korisnika, za što je u proračunu osigurano 80 tisuća kuna.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu, u suglasju sa propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima.

Jednokratna novčana pomoć redovitim učenicima srednje škole i studentima

Učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni uvjet ili posebni uvjet i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za tu je svrhu u proračunu osigurano 100 tisuća kuna.

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva.

Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet – prvo na zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – za samce je to mjesečna pomoć od 500 kuna, za dvočlano i tročlano kućanstvo od 750 kuna, četveročlano kućanstvo od 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna.

Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć u visini od 500,00 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750,00 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva.

Pravo na naknadu za troškove električne energije, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka ostvaruju zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga. Samci mogu ostvariti pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna. Procjena Odjela je da će korisnika ovog oblika pomoći u 2021. godini biti oko 250.

Novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda za 2021. godinu

Prema Odluci o Socijalnoj skrbi starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda,ako prihod njihova kućanstva ne prelazi gradski cenzus te ako Korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.  Pravo na novčanu pomoć može ostvariti umirovljenik koji ispunjava uvjet mirovinskog prihoda odnosno umirovljenik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna s time da se u mjesečni iznos mirovine uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec.

Novčana pomoć se ostvaruje na način da se korisniku, iznos novčane pomoći doznačuje putem banke, a isplaćuje se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec. Umirovljenik samac, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700,00 kuna, pri čemu ako je ta razlika manja od 200,00 kuna ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna. Umirovljenik član kućanstva ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna.
Planirana sredstva za ove oblike pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2021. godini iznose 1.850.000,00 kuna.

Podmirivanje troškova godišnje karte za osobe starije od 65 godina u 2021. godini

Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Kako bi se zaštitio životni standard građana starijih od 65 godina, koje imaju prebivalište odnosno stalni boravak na području grada Rijeke i čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna predlaže se da se i ove godine navedenoj kategoriji građana iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu podmiri iz Proračuna Grada Rijeke.

Temeljem cjenika godišnjih pokaznih karata 65+ KD Autotrolej, uvedene su četiri vrste godišnjih karata za osobe starije od 65 godina, čije su cijene određene obzirom na visinu mjesečnih prihoda korisnika. Za osobe s mjesečnim prihodima od 0 do 2.000,00 kuna cijena karte iznosi 30,00 kuna, za one s prihodima od 2.000,01 do 3.000,00 kuna cijena karte iznosi 78,00 kuna, za osobe s prihodima od 3.000,01 do 4.000,00 kuna cijena karte iznosi 144,00 kune, dok za osobe starije od 65 godina koje imaju prihode više od 4.000,01 kuna cijena godišnje karte iznosi 198,00 kuna.

Sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Na teret proračuna Grada Rijeke u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda.

Korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu sudjeluje u podmirenju troškova s u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od njegova prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda. .

Godišnji plan raspisa natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama

Grad Rijeke svake godine donosi Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama, kojeg utvrđuje gradonačelnik. Godišnji plan Grada Rijeke dostavlja se i Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Godišnji plan Grada Rijeke sadrži podatke o nadležnom odjelu, područjima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje po pojedinom programu i projektu i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.

U skladu s Godišnjim planom nadležni odjeli gradske uprave raspisuju i provode javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga. Javni natječaji objavljuju se na web stranici Grada te na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Suorganizacija i sufinanciranje manifestacije Rijeka psihologije u 2021. godini

Od 15. do 21. veljače 2021. godine u Rijeci održat će se, deseta po redu, manifestacija Rijeka psihologije. Organizacijsku podršku u provedbi manifestacije Rijeka psihologije 2021. pružit će Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo iz čijeg će se proračuna u tu svrhu izdvojiti 5.000,00 kn. Odjel gradske uprave za komunalni sustav omogućit će postavljanje uličnih bannera na prostorima grada Rijeke, dok će Hrvatski kulturni dom na Sušaku bez naknade omogućiti korištenje prostora za potrebe održavanja svečanog otvaranja manifestacije. Također, Ured Grada će omogućiti korištenje postamenata na Korzu i postavljanje izložbe o psihologiji u periodu od 3. do 11. svibnja 2021.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views