EVO DETALJA

Otvoreno je savjetovanje o načinu financiranja programa dječjih vrtića u Rijeci u sljedećoj pedagoškoj godini

Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2023./2024. godinu

Programom se stvaraju uvjeti za postizanja optimalnog obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima; zadovoljavanja razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom na njihovom podizanju, kao i sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke te dječjih vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

Kontinuirano ulaganje u povećanje kapaciteta gradskih vrtića

Grad Rijeka osnivač je triju predškolskih ustanova koje djeluju na području Rijeke, i to: Dječjeg vrtića RijekaDječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak.

Dječji vrtići Grada Rijeke u pedagoškoj godini 2022./2023. broje 193 odgojno-obrazovne skupine u koje je prema rezultatima upisa upisano 3.021 dijete, s time da je bitno napomenuti da je kapacitet dječjeg vrtića promjenjiva kategorija budući da na broj upisane djece u pojedinoj odgojno-obrazovnoj skupini utječu odredbe Državnog pedagoškog standarda koje propisuju maksimalan broj djece ovisno o dobi, vrsti i stupnju teškoće te kvadraturi prostora.

Vidljiv je stoga trend smanjenja broja upisane djece u vrtiću zbog sve većeg broja djece s teškoćama ali i pad interesa za pojedine vrste programa koje vrtići nude, što iziskuje stalno promišljanje i prilagodbu postojećih uvjeta kako bi se na optimalan način odgovorilo potrebama djece i roditelja. Po okončanju upisnog postupka, neupisano je ostalo 100-tinjak djece pretežito jasličkog uzrasta, što je trend vidljiv u posljednjih nekoliko godina. Imajući navedeno u vidu, aktivno se radi na povećanju kapaciteta dječjih vrtića gradnjom novih objekata te dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih te se raspoloživa proračunska sredstva usmjeravaju u ove namjene.

Ekonomska cijena dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, koju čine ukupni troškovi rada vrtića, od plaća djelatnika do prehrane, također ni cijena koju plaćaju roditelji nije mijenjana od 2008. godine, te se u predstojećem razdoblju ne planira njena izmjena.

Odlukama o mjerilima za naplatu usluga za svaki pojedini vrtić određeni iznosi mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni dječjeg vrtića, a koji se raspon kreće od 73,00 do 95,56 eur (odnosno od 550,00 do 720,00 kuna prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro), ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva za cjelodnevni 10-satni boravak djeteta.

Cijena dječjeg vrtića može se umanjiti u slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi, zatim obiteljima s više djece, za dane bolesti i u nekim drugim slučajevima.

Izjednačavanje iznosa koji se isplaćuje privatnim vrtićima

Uočivši nedostatak upisnih mjesta u gradskim vrtićima, Grad Rijeka od 1994. godine sklapa ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača, pa se tako od 2015. godine putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke raspisuje javni poziv na koji se javljaju dječji vrtići drugih osnivača te prolaskom kroz propisanu proceduru i ispunjavanjem postavljenih uvjeta, ostvaruju pravo na sufinanciranje.

Zbog i nadalje postojeće potrebe za upisom djece u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, veće od raspoloživih kapaciteta dječjih vrtića čiji je osnivač Grad, ovim se materijalom predlaže nastaviti sufinanciranje dječjih vrtića čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, zadržavši isti model sufinanciranja koji je u primjeni od 2020. godine. U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci; njih deset koji su uvršteni u Plan mreže je 584 djece, dok su u vrijeme izrade ovog materijala dječji vrtići drugih osnivača u proteklom razdoblju potraživali sufinanciranje za prosječno 495 upisane djece.

S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području Rijeke, Grad Rijeka u svom Proračunu osigurava sredstva prema maksimalnom mogućem broju upisane djece očekujući da će dječji vrtići drugih osnivača prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području Rijeke.

Dječji vrtići, slijedom propisa, izrađuju izračun ekonomske cijene koja se razlikuje od ustanove do ustanove. Razlozi za navedeno nalaze se u činjenici da, primjerice, neki dječji vrtići obavljaju predškolsku djelatnost u vlastitom prostoru dok drugi imaju prostor u najmu, neki vrtići nude posebne programe koji zahtijevaju dodatnu didaktičku opremu i edukaciju djelatnika (sportski program, učenje stranih jezika i sl.) dok drugi vrtići provode redoviti odgojno-obrazovni program, neki vrtići imaju zaposleno računovodstveno i administrativno osoblje dok drugi koriste usluge računovodstvenih servisa i/ili administrativne poslove obavljaju ravnatelji, neki vrtići imaju vlastite dvorane za tjelesni odgoj djece i s time vezan trošak održavanja dok drugi koriste javne površine, neki vrtići imaju vlastitu kuhinju i zaposleno kuhinjsko osoblje dok drugi koriste usluge dostave hrane, neki vrtići zapošljavaju stručne suradnike dok drugi ne i time imaju veće odnosno manje izdatke za zaposlene itd. Mnogo je dakle faktora koji utječu na izračun ekonomske cijene te je nemoguće sve ustanove predškolskog odgoja svesti pod zajednički nazivnik.

Slijedom raznih okolnosti u proteklom je razdoblju došlo do podizanja ekonomskih cijena dječjih vrtića te se stoga ovim materijalom predlažu novi iznosi sufinanciranja i to na način da se izjednači iznos koji se isplaćuje svim vrtićima. Predlaže se jaslički odgojno-obrazovni program sufinancirati iznosom od 230,00 eur mjesečno po djetetu, a vrtićki odgojno-obrazovni program sufinancirati iznosom od 173,00 eur mjesečno po djetetu.

Predloženi iznos za vrtićki odgojno-obrazovni program formiran je prema prosječnom iznosu kojim je do sada sufinanciran ovaj program dok je iznos za jaslički odgojno-obrazovni program uvećan u odnosu na dosadašnji iz razloga nedostatnih kapaciteta za upis prvenstveno djece jasličke dobi u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka te veću ekonomsku cijenu jasličkog odgojno-obrazovnog programa u odnosu na vrtićki odgojno-obrazovni program zbog mogućnosti upisa manjeg broja djece u ove skupine, sukladno mjerilima Državnog pedagoškog standarda. Cilj je ovog pristupa dodatno stimulirati dječje vrtića za zadržavanje jasličkih odgojno-obrazovnih skupina odnosno otvaranje novih takvih skupina.

Dakako, prilikom svakog financijskog odmaka potrebno je voditi računa o ekonomičnosti u upravljanju javnim novcem i mogućnostima gradskog proračuna.

Smještaj djece u vrtićima u drugim općinama i gradovima

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, a dijete pohađa dječji vrtić izvan područja grada Rijeke zbog raznih životnih okolnosti.

Roditelji stoga imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo te se slijedom odobrenog zahtjeva, s dječjim vrtićem sklapa ugovor o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, i to za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni (10-satni) program predškolskog odgoja sufinancirat će se iznosom od 107,51 eur po djetetu mjesečno, a redoviti poludnevni (6-satni) program iznosom od 75,25 eur po djetetu mjesečno.

Financijska sredstva za ostvarivanje programa

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba sukladno ovom Programu osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu.

Planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno je ukupno 16.157.071,00 eura. Od ukupnog iznosa za programsku djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 15.054.071,00 eura, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 1.077.200,00 eura, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 25.800,00 eura.

Ostvarivanje prava na  sufinanciranje za vrtiće drugih osnivača u Rijeci

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje dječji vrtići drugih osnivača dužni su podnijeti prijavu na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku godinu 2023./2024. godinu u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv čine sastavni dio Programa. Upravni odjel će raspisati Javni poziv najkasnije u mjesecu lipnju 2023. godine te ga objaviti na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari