Nove cijene otpada: Kućanstva s jednim članom plaćat će isti iznos kao i ona s osam ili deset članova!?

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Najveći teret opet će pasti na leđa onih koji stvaraju najmanje komunalnog otpada

Prvog studenog prošle godine dobili smo novi sustav prikupljanja i naplate usluge odvoza komunalnog otpada, definiran Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, a već će biti promijenjen.

Naime, kako piše Šibenski.hr, uredbom nije preciziran način formiranja kategorija u kućanstvima, privredi i gospodarstvu općenito, niti je dano tumačenje načela “onečišćivač plaća”. Zbog toga su gradovi i općine donijeli različite odluke o kategorizaciji, a slijedom toga i cijene obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio, za kućanstva i pravne subjekte.

Čeka se konačni prijedlog

Mnogi su se žalili kad je počela primjena novih cjenika u hrvatskim gradovima i općinama, bilo je prigovora i upravnih sporova pa je Grupacija održavanja čistoće HGK, čiji je član i šibensko komunalno poduzeće “Zeleni grad Šibenik”, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatražila preciznije odredbe. Izmjene i dopune su napravljene, eSavjetovanje je završeno 18. srpnja i sad se čeka da Ministarstvo konačan prijedlog uputi Vladi na odlučivanje.

Prema predloženim izmjenama i dopunama uredbe, samo su dvije kategorije korisnika. U jednoj kategoriji su kućanstva, a u drugoj su korisnici koji nisu kućanstva, svrstani u sedam potkategorija. Kako u prijedlogu izmjena i dopuna uredbe stoji, cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja te javne usluge za sve korisnike razvrstane u te dvije kategorije. Koliko je to prihvatljivo i tko će najviše biti oštećen, ako predlagač ne prihvati primjedbe iz javne rasprave, nije teško pretpostaviti. Najveći teret opet će pasti na leđa onih koji proizvode najmanje komunalnog otpada, bilo da se radi o kućanstvima ili pravnim osobama u pojedinim djelatnostima.

“Na administrativnom području Grada Šibenika, prema postojećim aktima i odlukama Gradskog vijeća, imamo tri kategorije u kućanstvu. Za kantu od 80 litara fiksni dio s PDV-om mjesečno iznosi 38,42 kune, za kantu od 120 litara 80,68 te za kantu od 240 litara 126,79 kuna. Veličina kante ovisi o broju članova kućanstva, a ako izmjene i dopune uredbe budu izglasovane, fiksni dio bit će jednak svima. Koliko bi on za naše korisnike u kućanstvima iznosio, nismo računali. Svakako, bit će to povećanje za one s najmanjim brojem članova jer će kućanstva s jednim članom plaćati jednak iznos kao i kućanstva s osam ili deset članova”, rekao je Novica Ljubičić, direktor “Zelenog grada Šibenik” za Šibenski.hr.

Svima jednaka cijena

Mišljenja je, kao i većina njegovih kolega iz Grupacije, da fiksni dio cijene treba biti određen prema različitim kategorijama te da nije pošteno, ne samo za kućanstva već i u slučaju, primjerice, privatnih iznajmljivača, da jednak fiksni dio plaća netko tko ima dva ležaja kao i onaj tko ih ima 20 i više.

“Jasno je svima da se tamo gdje ima veći broj ležajeva proizvodi i više otpada. Ili, na popisu sedam potkategorija korisnika koji nisu kućanstva jednak fiksni dio u jednoj od potkategorija plaćale bi škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, ali i bolnice, domovi za starije i nemoćne i slične djelatnosti. To nema logike, jer – opet ću navesti primjer – jedan vjerski objekt i bolnica ne proizvode jednaku količinu smeća. Ili, u istoj kategoriji su državne i lokalne i regionalne samouprave, razne agencije, odvjetnički uredi, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda i obrtničke djelatnosti, kao što su frizerski saloni, brijači i kozmetičari, ali i stolari, vodoinstalateri, automehaničari, ribarski obrti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima i drugi. Moram navesti da su u toj istoj kategoriji i knjižnice, izložbeni prostori, muzeji, kazališta, sportske dvorane, ambulante i da ne navodim dalje. Ima ih još masu. To je nekorektno i u tom smjeru su išle i naše primjedbe, i za kućanstva i za djelatnosti”, kaže Ljubičić.

Sve bi trebalo biti jasnije u rujnu kada se očekuje očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike na primjedbe, a konačnu odluku o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom donijet će Vlada RH. Kad se to dogodi, gradska i općinska vijeća morat će u roku od 60 dana od dana stupanja dopunjene i izmijenjene uredbe na snagu, uskladiti svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Nakon toga davatelj javne usluge, u šibenskom slučaju “Zeleni grad Šibenik”, dužan je u roku od 30 dana uskladiti, bolje rečeno donijeti novi cjenik usklađen s Uredbom i odlukom Gradskog vijeća.

“Jedino što je u ovim prijedlozima izmjene i dopune uredbe pozitivno jest to da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati sve troškove skupljanja i obrade korisnog otpada koje davatelj usluge preuzima od korisnika”, na kraju će Ljubičić.

VIDEO DANA: