Gradsko vijeće usvojilo trogodišnji Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke

Foto: Riportal.hr/Mateo Levak

Riječko Gradsko vijeće usvojilo je Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine

Riječ je o planskom dokumentu kojim se utvrđuje provedba politike poboljšanja energetske učinkovitosti na području velikog grada u skladu sa Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske.

Plan, koji je jednoglasno prihvaćen, nastavlja na dosadašnji, a uključuje provedbu mjera energetske učinkovitosti na području zgradarstva, prometa i rasvjete s očekivanim smanjenjem emisija CO2 u trogodišnjem razdoblju za 1.927,09 tona, odnosno uštedom 6.198.376 kWh.

Obersnel: “U hrvatskoj Rijeci moguće je uprizoriti i Jugo jogu i podsjećati na borbu za radnička prava”

Akcijski plan sadrži i procjenu potrebnih investicijskih sredstava za provedbu mjera u iznosu od čak 171,6 milijuna kuna, koja se planiraju osigurati iz proračuna Grada Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koja pokrivaju postotak opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske unije.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel podsjetio na dosadašnje napore Grada Rijeke uložene u poticanje energetske učinkovitosti i zaštitu okoliša, i prije nego što je to postalo zakonskom obvezom.

Naime, Grad Rijeka je 2009. godine bio jedan od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors), ambiciozne europske inicijative koja uključuje lokalne i regionalne vlasti u borbu protiv klimatskih promjena s ciljem smanjivanjem emisija ugljikova dioksida (CO2) za najmanje 20% do 2020. godine. U listopadu 2015. godine službeno su se ujedinile dvije inicijative – Sporazum gradonačelnika i Prilagodba gradonačelnika – u inicijativu Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors and Mayors Adapt Initiative), kojoj je Rijeka također pristupila.

U ime kluba IDS-HSU Oskar Skerbec istaknuo je kako je jedna od važnih mjera iz Akcijskog plana sektor prometa, na koji otpada 39% potrošnje energije u Rijeci.

„Stoga se ukazuje neminovnom i opravdanom nabava novih vozila na električni pogon i plin, vozila s niskom emisijom CO2, izgradnja novih plinskih punionica, edukacija svih sudionika u prometu i poticanje vozača na ekovožnju. Po postupnoj realizaciji mjera, osim što će se postići učinkovitije upravljanje energetskim resursima, smanjit će se i štetna emisija CO2 i općenito zagađenje ulica našeg grada, što će imati i pozitivan utjecaj i na samo zdravlje građana Rijeke“, kazao je Skerbec.

Izvješće o stanju u prostoru na području Rijeke od 2007. do 2018. godine

Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2018. godine. Izrada izvješća zakonska je obveza, a razlog što se odnosi na tako dugo razdoblje prvenstveno se nalazi u brojnim zakonskim izmjenama.

Izvješće je predstavio pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, istaknuvši kako se radi o dokumentu koji sadrži podatke puno šire samo od izvještaja o rezultatima prostornog planiranja u Rijeci tijekom nešto više od jednog desetljeća, kojeg je obilježila depopulacija, pad prirodnog priraštaja, smanjenje vitalnog indeksa te negativan migracijski saldo.

S druge strane, u području gospodarstva, podaci su višestruko ohrabrujući, jer ukazuju na smanjenje broja nezaposlenih u razdoblju od 2013. do 2018. do razine koja je dvostruko niža od one zabilježene 2007., rast ukupnog broja zaposlenih nakon 2015. godine, stalni rast prihoda poduzetnika nakon 2014. godine, kao i promjena u strukturi riječkog gospodarstva. Ipak, broj zaposlenih osoba još uvijek nije dostigao razinu iz 2009., a u strukturi prihoda i broja zaposlenih prevladava djelatnost trgovine.

Pročelnik Škunca je istaknuo kako je neizgrađeno tek 20% područja grada, što s obzirom na malu kvadraturu Rijeke, ne ostavlja puno mjesta za širenje. Izvješće pak pokazuje, ne samo visoku razinu infrastrukturne opremljenosti, već i vrlo značajna ulaganja kojima su postignute kvalitativne promjene na gotovo svim infrastrukturnim područjima, kao i priprema novih razvojnih projekata (posebno u segmentu komunalne, lučke i željezničke infrastrukture).

Stalno se unapređuje kvaliteta pitke vode, otpadnih voda, mora za kupanje te zraka, a bitan je napredak postignut i u segmentu zaštite kulturnih dobara, gdje se posebice izdvaja značajna ulaganja u prostor bivše tvornice Benčić. U taj su prostor uložena i značajna sredstva dobivena putem fondova EU, posebice ITU mehanizma kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka.

U promatranom razdoblju doneseno je 17 novih prostornih planova (Generalni urbanistički plan, 12 detaljnih planova uređenja i 4 urbanistička plana uređenja), što predstavlja jednu trećinu važećih planova, te 10 izmjena i dopuna prostornih planova različite razine.

Izvješće donosi i preporuke te je preporučena izrada novog Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, više strategija poput Plana održive urbane mobilnosti, Strategije razvoja zelene infrastrukture i sl., kao i projektnih rješenja proizašlih iz rezultata prostorno-prometnog planiranja budući da se u ovom segmentu očekuju kapitalni zahvati (izgradnja drugog kolosijeka pruge kroz grad, izgradnja ceste D-403, razvoj sustava javnog prijevoza, izgradnja kompleksa “Zapadna Žabica” i dr.) koji će izazvati i potrebu planiranja i rješavanja posve novih prostornih odnosa i izazvanih promjenama u organizaciji i pojavnosti prometnih sustava.

Vijećnik Josip Ostrogović je istaknuo kako klub HDZ-a neće prihvatiti izvješće, budući da dokument prikazuje nebrigu vladajućih struktura za građane te je najbolji dokaz nazadovanja grada. Istaknuo je kako ne postoje stimulativne mjere natalitetne politike te se nedovoljno ulaže u predškolske ustanove. Dodao je kako se u Rijeci nije dogodila tranzicija iz industrije u malo i središnje poduzetništvo, uz nedovoljno ulaganje u poticanje poduzetništva i turizam.

Vijećnici Vedran Vivoda (Akcija mladih) i Hrvoje Burić (Bura) ukazali su na depopulaciju i nedostatnu natalitetnu politiku, dok su vijećnik Vivoda i vijećnik Josip Kukuljan (MOST) istaknuli kako ne mogu podržati izvješće koje pokazuje da i dalje građani više koriste automobile nego javni gradski prijevoz.

Gradonačelnik Obersnel kazao je kako posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju kako samo tri županije imaju veći BDP-a po stanovniku od hrvatskog prosjeka, od kojih je jedna i Primorsko-goranska županija (u kojoj se više od 50% BDP-a ostvaruje upravo u Rijeci), a samo Istarska i Primorsko-goranska županija su iznad 75% prosjeka BDP-a u Europskoj uniji. Dodao je kako podaci Državnog zavoda za statistiku govore kako glavnina stanovnika migrira u susjedne općine i gradove te istaknuo kako je negativni prirodni prirast hrvatski, a ne riječki trend.

Izvješće o radu gradonačelnika u drugom polugodištu 2019. godine

Prihvaćeno je izvješće gradonačelnika Vojka Obersnela o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja gradonačelnikovi prioriteti bili su vezani za pripreme grada za provedbu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, ali i rješavanje krizne situacije u brodogradilištu 3. maj te podršku lokalnom gospodarstvu.

Vijećnik Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je kako izvješće pokazuje kako Grad Rijeka ulaže u mrtvi kapital i kuturu, dok izostaje ulaganje u poduzetništvo i ljude, dodavši kako bi kultura trebala biti nadogradnja ugodnog života.

Grad državi bez naknade prenio zemljište za izgradnju ceste D-403

Usvojena je odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama bez naknade radi izgradnje I. i II. faze državne ceste D-403.

Grad Rijeka i Hrvatske ceste sklopit će ugovor kojim Grad Rijeka prenosi državi bez naknade nekretnine ukupne površine 12.071,03 m2 i ukupne vrijednosti 5.311.253,20 kn, koje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli i njezinim izmjenama predstavljaju dio I. i II. faze državne ceste D-403.

Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke koje se nalazi u I. i II. fazi, a na kojima se nalaze objekti predviđeni za uklanjanje, bit će predmet zasebnog materijala koji je u pripremi. Grad Rijeka je 2014. godine, temeljem odluke Gradskog vijeća, sklopio ugovor s Hrvatskim cestama o prijenosu prava vlasništva za dio zemljišta u svom vlasništvu koje se nalazi u II. fazi izgradnje, kojim je u vlasništvo Hrvatskih cesta preneseno 17.650,00 m2 zemljišta ukupne vrijednosti od 7.766.000,00 kn.

Suglasnost na detaljni plan raspodjele sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu, usvojenog na prosinačkoj sjednici. Od 100 prijavljenih programa, Riječki sportski savez predložio je za financiranje 91 program. Detaljni plan raspodjele sadrži i procijenjene troškove korištenja sportskih objekata tijekom 2020. godine za udruge obuhvaćene javnim potrebama.

Vijećnik Ivan Mencer (HDZ) upitao je zašto se Detaljni plan donosi tek u veljači te doveo u pitanje činjenicu da se kroz program javnih potreba financiraju privatni klubovi. Predsjednica Riječkog sportskog saveza Dorotea Pešić-Bukovac odgovorila je kako je Detaljni plan moguće usvojiti tek na prvoj sjednici nakon one na kojoj se donosi gradski proračun, iako je Riječki sportski savez imao pripremljen ovaj materijal već u prosincu 2019. godine.

Osvrćući se na primjedbu o financiranju privatnih klubova, predsjednica Pešić-Bukovac istaknula je kako se putem javnih potreba podupire sport mlađih dobnih skupina, jer je Riječkom sportskom savezu bitno da se djeca bave sportom, ne želeći ih dijeliti po tome pripadaju li NK Rijeci, NK Orijentu ili NK Lokomotivi.

Izmjene Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća

Usvojene su izmjene Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke. Radi se o tehničkim izmjenama, kojim su ova dva akta usklađena s novim zakonskim odredbama, a kojim su poslovi državne uprave povjereni županijama.

Izmijenjeni opći uvjeti ukopa pokojnika unutar groblja

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost Komunalnom društvu Kozala na izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja. Radi se o usklađenju sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je propisao da gradovi moraju snositi troškove pokopa posmrtnih ostataka na općem polju umrle osobe s prebivalištem na svom području, u slučaju ne preuzimanja tijela umrle osobe u roku od 48 sati od nastupa smrti. Također, izmjenama se preciznije definiraju svi uvjeti pod kojima se ostvaruje pravo na ukop na općem polju.

Odluke vezane uz vatrogastvo i postupanje u slučaju prirodnih nepogoda

Donesena je odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2020. godini. Njome se decentralizirana državna sredstva u visini od 16.327.533 kuna raspoređuju za plaće te materijalne i financijske rashode. Osim sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu, Grad Rijeka osigurao je u proračunu za 2020. godinu dodatnih 10.075.300 kuna, od čega 6.323.300 kuna za financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda te 3.752.000 kuna za aktivnosti Gradske vatrogasne zajednice.

S obzirom na istek mandata dosadašnjeg, imenovano je novo Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Donesen je Prijedlog plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Naime, Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, plan su dužni izraditi svi gradovi i općine. Svrha Plana je određivanje postupanja nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda, kao što su potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega i sl.

Imenovano Kazališno vijeće lutkarskog kazališta te Upravno vijeće Gradske knjižnice

Na mandat od četiri godine imenovano je novo Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka Rijeka, kojeg čine Petra Pejić-Papak, Nina Sabo i Nebojša Zelić.

Također, započeo je i novi mandat Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka, kojeg čine Ljiljana Cvjetović, Sandra Krpan i Srećko Jelušić.

Imenovani su i novi suci porotnici Općinskog suda u Rijeci.

Foto: Riportal.hr/Mateo Levak

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari