EVO ŠTO JE ODLUČENO

Nova odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je novu odluku o davanju na korištenje prostora kulture kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanja u kulturi, za čuvanje građe koja ima status kulturnog dobra te kada obavljaju djelatnost koje su od posebnog interesa za kulturni razvitak grada Rijeke. Temeljem odluke, prostori kulture daju se na korištenje korisnicima na temelju provedenog javnog natječaja, a samo iznimno bez provođenja natječaja.

Kako je, obrazlažući odluku na 13. sjednici Gradskog vijeća, kazao pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, radi se o bitnoj odluci koja  na značajan način mijenja načine na koji se prostori kulture dodjeljuju na korištenje.
„Odluka vrlo detaljno propisuje kriterije, odnosno bodovanje po kojima se odvijaju natječaji za dodjelu prostora u kulturi. Mislim da je iz samih kriterija vrlo jasna intencija da se udruge koje su dale ozbiljan doprinos riječkog kulturi bodovima istaknu nad ostalima“, kazao je pročelnik Šarar, istaknuvši kako vjeruje da će odluka olakšati dodjelu prostora kulture i unaprijediti kulturni život u Rijeci.

U konačni tekst odluke ugrađeni su i prijedlozi predstavnika kulturne scene, koji su se u velikom broju odazvali na online javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke, kao i javnu raspravu uživo.

U tijeku obrade svih prijedloga i primjedbi pristiglih na online savjetovanje, odnosno krajem srpnja na snagu je stupio Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, koji je relevantan propis po pitanju dodjele prostora na korištenje korisnicima. U skladu s novim zakonom, proširena je mogućnost dodjele prostora kulture i na fizičke osobe koje djeluju na području kulture, iako je zadržana odredba da se prostor može izravno, odnosno bez provođenja javnog natječaja, dodijeliti na korištenje samo pravnim osobama.

Također, iz konačne odluke brisana je predložena fiksna naknada za korištenje prostora jer se sukladno Zakonu naknada propisuje javnim natječajem za svaki prostor prema kriterijima ekonomske održivosti i društvenih interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti i namjeni prostora kulture.
„Zakon je zapravo napravio malu revoluciju, s obzirom na to da je dodjelu prostora u kulturi svrstao u javne potrebe, gdje je izrijekom navedeno da je dodjela prostora u kulturi ne podliježe tržišnoj utakmici. Zakonom je dopušteno za svaki pojedini prostor definirati hoće li se dati na korištenje uz naknadu i uz koju visinu naknade ili besplatno te pokriva li režijske troškove korisnik ili Grad, odnosno jedinicama lokalne samouprave je prepušteno da same definiraju ekonomsku održivosti u svakom prostoru“, kazao je pročelnik Šarar.

Dodjela prostora kulture na korištenje putem natječaja

Tekst natječaja utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Odjela. Prostor kulture može se dati na korištenje korisniku koji provodi aktivnosti na području grada Rijeke najmanje tri godine prije dana podnošenja prijave na natječaj. Odluka ne sadržava popis prostora kulture, sve kako bi se bez mijenjanja odluke mogao mijenjati broj prostora kulture.

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje, kojeg imenuje gradonačelnik na vrijeme od pet godina. Povjerenstvo ima pet članova, od kojih se dvoje imenuju iz reda predstavnika kulturnih vijeća Grada Rijeke, dvoje iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene, a jedan iz reda predstavnika Odjela za kulturu. Na ovaj način, pojasnio je pročelnik Šarar, u najvećoj je mogućoj mjeri demokratiziran postupak dodjele prostora kulture na korištenje, budući da je u Povjerenstvu samo jedan predstavnik gradske uprave.

Pri stručnom vrednovanju prijava na natječaj za dodjelu na korištenje prostora kulture, Povjerenstvo će bodovati na temelju godina aktivnog djelovanja; ostvarenih priznanja i nagrada; ostvarenog sufinanciranja za programe, projekte i aktivnosti u prethodnih pet godina, od čega se najviše boduje sufinanciranje iz EU fondova; provedenih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini u godini prije raspisivanja natječaja; broju partnera s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor kulture; prethodnom ulaganju u prostor kulture većem od 7 tisuća eura, dok najveći broj bodova, odnosno najviše 40, nosi opis kulturnog projekta, programa i aktivnosti koji se planira provoditi. Maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti iznosi 100 bodova.

Na prijedlog Povjerenstva, odluku o dodjeli prostora kulture na korištenje donosi gradonačelnik. Ugovor s Gradom Rijekom se sklapa na određeno vrijeme u pravilu u trajanju do najduže deset godina.

Naknada za korištenje prostora određuje se prema kriterijima ekonomske održivosti i društvenih interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti i namjeni prostora kulture. Kriterije ekonomske održivosti i društvenih interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti i namjenu prostora kulture utvrđuje gradonačelnik. Osim naknade za korištenje prostora, korisnik je u obvezi plaćati sve režijske troškove, ako natječajem nije drugačije utvrđeno, te troškove tekućeg održavanja.

Dodjela prostora kulture na korištenje bez provođenja natječaja

Iznimno, prostor kulture može se dodijeliti na korištenje pravnim osobama bez provođenja natječaja kada se prostor kulture daje na korištenje pravnoj osobi koja je na temelju posebnih propisa izrijekom navedena kao pravna osoba koja radi na ostvarivanju zajedničkih strukovnih interesa članova i zaštiti njihovih prava koja proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti; kada se prostor kulture daje na korištenje pravnoj osobi radi ispunjavanja uvjeta radi prijave na natječaj radi provedbe EU projekta od značaja za Grad te kada se prostor kulture daje na korištenje pravnoj osobi koja provodi kulturne programe, projekte i aktivnosti, a koji značajno doprinose zavičajnoj ili nacionalnoj kulturi ili razvoju kulture i s tim u svezi turističke ponude grada Rijeke.

Odluku o davanju na korištenje prostora kulture bez provođenja natječaja na najduže deset godina donosi Gradonačelnik, na temelju pisanog zahtjeva pravne osobe i obrazloženog pisanog prijedloga Odjela.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Nema povezanog sadržaja
Views Views