Pred gradskim vijećnicima prijedlog novina u sufinanciranju dječjih vrtića

Djecji vrtić Mavrica

Pred gradskim vijećnicima uskoro će se naći Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. Iako Grad Rijeka već niz godina sufinancira vrtiće drugih osnivača, prihvati li Gradsko vijeće ovaj prijedlog, po prvi put će se raspisati javni poziv za sufinanciranje programa predškolskih ustanova koje su vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba, a koje su navedene u Planu mreže dječjih vrtića grada Rijeke.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja odnosnih javnih potreba, a u cilju zadovoljenja rastućeg interesa stanovnika grada Rijeke.

U Dječji vrtić Rijeka Grad uložio preko 50 milijuna kuna

Osnovni nositelj Programa javnih potreba je Dječji vrtić Rijeka, javna predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja, odnosno kroz 31 podcentar predškolskog odgoja, u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Tako se u Dječjem vrtiću Rijeka provodi program predškole, program za djecu s teškoćama u razvoju, u nizu vrtića provodi se redovni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta, program ranog učenja engleskog jezika te program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, a poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom organiziran je i u okviru Dječje bolnice Kantrida.

U pedagoškoj godini 2014./2015. redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja ostvaruje se za 3.323 djece, od čega je 626 djece jasličke dobi. Djeca su raspoređena u ukupno 170 odgojnih skupina, od čega se u dvije skupine provodi i program za djecu rane jasličke dobi od šest mjeseci do jedne godine starosti.

vrtić drenova
Dječji vrtić na Drenovi

Grad Rijeka je 2014. godine sufinancirao predškolsku djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka u ukupnom iznosu od 54.713.900 kuna, čime su pokriveni troškovi za odgojno, administrativno i tehničko osoblje, programsku djelatnost ustanove, program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškolu, programe za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama, otplatu zajma i nabavu opreme.

U Dječji vrtić Rijeka upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Djece korisnika navedenih socijalnih mjera je 849 u tekućoj godini.

Dječji vrtić Rijeka svoju djelatnost ostvaruje u 31 objektu. Tijekom 2014. godine povećan je kapacitet gradske predškolske ustanove za sedam novih skupina i to izgradnjom objekta Mavrica na Pehlinu (pet skupina) te prenamjenom i uređenjem objekta Radost u neposrednoj blizini Osnovne škole Turnić (dvije skupine). Novi vrtići predstavljaju nastavak sustavnog rada Grada Rijeke na povećanju kapaciteta ustanove pa su tako, u posljednje četiri godine, izgrađeni novi objekti s ukupno 440 mjesta. Grad Rijeka je posljednjih godina u izgradnju vrtićkih kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka i obnovu postojećih uložio preko 50 milijuna kuna. Prema rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2014./2015. godini, povećanje kapaciteta rezultiralo je primitkom sve djece u dobi od tri do šest godina koja zadovoljavaju kriterij zaposlenosti oba roditelja.

No, kako i dalje postoje potrebe povećanjem kapaciteta i primitka većeg broja djece jasličkog uzrasta, Grad Rijeka planira daljnje rekonstrukcije objekata, a u suradnji s Talijanskom unijom i izgradnju novog vrtića.

Za vrtiće drugih osnivača za sufinanciranje 4.700.000,00 kuna

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U te je vrtiće prosječno smješteno oko 370 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 446 djece, a Grad se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u devet vrtića drugih osnivača koji su dio Plana mreže dječjih vrtića. Zaključkom Gradonačelnika o sufinanciranju predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača od 26. siječnja 2015. godine, sufinancira se redoviti 10-satni i 6-satni program samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Sukladno navedenom zaključku, redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 567,00 kn za poludnevni program. Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu osigurano je 4.700.000,00 kuna.

U pedagoškoj 2015./2016. godini planira se povećanje sufinanciranja predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača na način da se uz postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program za još 5% na iznos programa. Također, s dodatnih 20% sufinancirati će se jaslički program. Ovakvim načinom sufinanciranja dječjih vrtića drugih osnivača, koje će se provesti temeljem javnog poziva, Grad Rijeka želi potaknuti stručno usavršavanje odgojitelja, s ciljem obogaćivanja redovitih programa i širenja ponude novih posebnih programa, kao i zadovoljavaju potrebe roditelja za jasličkim programom.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, kapacitet u vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 446 djece te su proračunska sredstva planirana na toj osnovi, budući da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku vrtića drugih osnivača i stoga nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke od maksimalnog kapaciteta vrtića drugih osnivača. Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Tijekom 2015. godine očekuje se proširenje djelatnosti u Dječjem vrtiću Žirafa za još jednu odgojnu skupinu u područnom vrtiću Žirafica te će se za potrebe ostvarenja programa u navedenom vrtiću dodatno osigurati sredstva za redoviti vrtićki ili jaslički program, nakon što područni vrtić Žirafica uđe u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni njihovih programa. Također valja reći kako Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju niti u jednoj svojoj odredbi ne obvezuje jedinicu lokalne samouprave da financira/sufinancira dječje vrtiće drugih osnivača niti da sudjeluje u financiranju/sufinanciranju ekonomske cijene roditelju-korisniku usluga dječjeg vrtića drugog osnivača.

(S.R.L./GR)

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari